Våre tjenester

Prosjektledelse

Vi tar et helhetlig ansvar og styrer verdikjeden sammen med våre strategiske partnere. 

Konsept

Oppstartsvis etablerer vi oss i fibermarkedet, hvor vi ser synergier på tvers mellom privat og bedriftsmarkedet – både når det gjelder produksjonslogikk og kompetanse.

 

Våre medarbeidere må kunne beherske flere fagområder som vil kreve investeringer i opplæring og kompetanseoverføring. Dette gir oss en dynamisk kapasitet hvor vi kan styre ressursene etter etterspørselen i markedet.

 

Både vår prosjektmodell for FTTH og vårt konsept for Produksjonsstyring av FTTB og FTTH bygger på en sentral helhetlig styring kombinert med operativ prosjektgjennomføring styrt av våre egne lokale ressurser.

 

Vi vil etablere et bærekraftig samarbeid med underentreprenører (UE) for å sikre kapasitet, kvalitet og pålitelighet. UE trenger forutsigbarhet for å kunne lykkes, og dette tror vi best gjøres med noen definerte langsiktige og dyktige samarbeidspartnere.

BraCom vil fremstå som en utviklingspartner, hvor vi:

  • digitaliserer produksjonen og grensesnittet mot våre kunder

  • er raske i våre tilbakemeldinger

  • kvalitetssikrer sluttkundeopplevelsene for utført arbeid

Målet er at dette skal gi raskere og mer kostnadseffektiv utbygging.

Fiber-to-the-Home (FTTH)

Vi tror neste «generasjon» industrialisering av privatmarkedet (FTTH) vil ha fokus på å redusere prosjektenes gjennomføringstid for å kunne øke volumet og inntektene til infrastruktureierne.

Første generasjon industrialisering av FTTH Produksjonen ble etablert gjennom innføringen av område-planene som hadde som mål å gi entreprenørene bedre vilkår for stordriftsfordeler og dermed lavere kundepriser.

 

For å gjennomføre neste generasjon industrialisering må det etableres konsepter som har som mål å redusere normtiden gjennom aktiv flaskehalsstyring for å redusere ventetiden i verdikjeden.

 

Gjennom fokus på de viktigste flaskehalsene (ofte 3 partsforhold / anleggsteknikk) legges også grunnlaget for en god risikostyring av prosjektene. Vi har systematisert et prosjekt-styringskonsept for overvåking, og rutiner for flaskehalsstyring. Sammen med våre UEèr som styres av våre lokale prosjektledere – utfører vi arbeidet, hvor vi gjennom vårt metodeverk og proaktivt fokus har minimalisert ventetiden i verdikjeden.

I BraCom vil vi etablere en slik styring tidlig, for å styrke beslutningsgrunnlaget til kundene og for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv prosjektgjennomføring og produksjon.

 

Fiber-to-the-Business (FTTB)

Fiber til bedriftsmarkedet er i stor vekst. Den løpende etterspørselen er stor samtidig som infrastruktureierne vil gjennomføre et stadig mer styrt og proaktivt salg.

 

Denne veksten vil vedvare i flere år og BraCom har utviklet konsepter for å håndtere denne for sine kunder. Fellesnevneren for våre konsepter er sentral planlegging, helhetlig styring og tett oppfølging i hele verdikjeden. Målet er uansett et høyere produksjonsvolum, kortere ledetider og mindre flytting av datoer.

En viktig forutsetning for å lykkes med å øke det reaktive salget er å identifisere alle områdene som representerer en risiko for redusert produksjonsvolum / volumlekkasje. Vi har systematisert disse områdene, utviklet et sjekkliste-konsept for overvåking, og rutiner for oppfølging av disse. Sammen med våre UEèr som styres av våre lokale prosjektledere – utfører vi arbeidet, hvor vi gjennom vårt metodeverk og proaktivt fokus har minimalisert hindringer som tradisjonelt reduserer volum produsert.

Proaktivt produksjon av fiber til bedriftsmarkedet har mange likhetstrekk med tradisjonelle utbyggingsprosjekt til privatmarkedet. I BraCom vil vi styre denne bedrifts produksjonen etter disse prinsippene. Dette betyr sentral prosjektering, planlegging / design, dokumentering og gjennomføring i tett samarbeid med våre UEèr. I denne typen produksjon gjelder det å lede, styre og organisere prosjektene på smart og effektivt slik at en evner å produsere store volum.